کارتریج HP 21XL / 22XL Inkjet Print Pack

�������������� hp 21xl-22xl( جوهر مناسب پرینترهای جوهری : HP Deskjet D2330 Printer HP Deskjet D2360 Printer HP Deskjet D2430 Printer HP Deskjet D2460 Printer HP Deskjet F2110 All-in-One Printer HP Deskjet F2187 All-in-One Printer HP Deskjet F2280 All-in-One Printer HP Deskjet 3910 HP Deskjet 3930 HP Deskjet D1468 HP Deskjet F2235 All-in-One Printer HP Deskjet F4175 All-in-One Printer HP Deskjet F4190 All-in-One Printer HP Officejet 4312 HP Officejet 4317 HP Officejet J3680 All-in-One Printer HP PSC 1410 Printer HP PSC 1410xi Printer HP Deskjet 3918 HP Deskjet 3930v HP Deskjet 3940v HP Deskjet D1460 HP Deskjet D1470 HP Deskjet D2400 HP Fax 3180 Printer HP Deskjet 3940 Color Inkjet Printer HP Deskjet F2180 All-in-One Printer HP Deskjet F2185 All-in-One Printer HP Deskjet D2320 Printer HP Deskjet F2290 All-in-One Printer HP Deskjet F4150 All-in-One Printer HP Officejet J5508 All-in-One Printer HP Officejet J5520 All-in-One Printer HP PSC 1417 Printer HP PSC 1410v Printer HP PSC 1403 Printer HP PSC 1401 Printer HP Officejet J3650 All-in-One Printer HP Officejet J3608 All-in-One Printer HP Officejet J3640 All-in-One Printer HP Officejet 4315xi HP Officejet 4315 HP Officejet 4315v HP PSC 1415 Printer HP PSC 1402 Printer HP Deskjet F4140 All-in-One Printer HP Deskjet F4172 All-in-One Printer HP Deskjet F4180 All-in-One Printer HP Deskjet F4188 All-in-One Printer HP Deskjet F4194 All-in-One Printer HP Deskjet 3920 HP Deskjet 3938 HP Officejet 4314 HP Officejet 4319 HP Officejet 4355 Printer HP Officejet 5610 All-in-One Printer (Q7311A) )

کد کالا : b1192

HP 21XL / 22XL Inkjet Print Cartridge Pack